II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia

W dniach 20-21 października 2016 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbył się II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia. Ta wyjątkowa inicjatywa to pierwsze w Polsce forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony zdrowia, zapoczątkowane przed rokiem w bialskiej placówce.

Organizacja Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia nie jest inicjatywą przypadkową. Tworzona jest przy współpracy z Polską Federacją Szpitali i wpisuje się w cykl konferencji międzynarodowych pod nazwą Polsko-zagraniczny Szczyt Zdrowia. Odbywa się również na podbudowie kilkuletniej współpracy ze Szpitalem Brzeskim, realizując Projekt „Rozwój Pomocy Kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Niewykluczone, że w kolejnej perspektywie finansowej powstaną następne projekty transgraniczne, ukazujące ogromne znaczenie takich przedsięwzięć w obszarach przygranicznych.

Współpraca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej z Brzeskim Szpitalem Obwodowym w Brześciu opiera się na współpracy medycznej, szkoleniowej i naukowej. Celem współpracy jest rozwijanie wspólnych działań poprzez: prowadzenie wykładów, konsultacji, realizowanie wspólnych projektów badawczych, organizowanie seminariów, konferencji oraz sympozjów naukowych. Współpraca dotyczy kadry zarządzającej, lekarskiej, pielęgniarskiej i innych zawodów medycznych. Forum miało na celu prezentację możliwości współpracy jednostek medycznych w Polsce i na Białorusi.

Tegorocznym gościem honorowym był Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł. Obecność Pana Ministra świadczy o wysokiej randze wydarzenia oraz o istotnym znaczeniu polsko-białoruskiego forum. Wśród gości znaleźli się również: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksander Averyanov, V-ce Minister Zdrowia Republiki Białorusi – Igor Łosicki, Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Arkadiusz Bratkowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali – prof. Jarosław J. Fedorowski, Założyciel Instytutu Studiów Wschodnich, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego - Zygmunt Berdychowski oraz wielu innych znamienitych gości – ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia.

Oficjalnego otwarcia II Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia dokonał Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski. Następnie wykład inauguracyjny dot. Koordynowanej Opieki Medycznej wygłosił Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł, nawiązując tym samym do tematyki pierwszego panelu dyskusyjnego. Kolejnym elementem tej części wystąpień była przemowa V-ce Ministra Zdrowia Republiki Białorusi – Igora Łosickiego. Wszyscy mówcy wyrazili poparcie inicjatywie Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia, tym samym okazali wielkie uznanie i podziw działaniom podjętym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Tematem przewodnim pierwszego panelu dyskusyjnego była koordynowana opieka medyczna. Moderatorem był prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji Szpitali, członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Uczestnikami debaty panelowej inaugurującej II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia byli: Konstanty Radziwiłł - Minister Zdrowia z Polski, Igor Łosicki –  V-ce Minister Zdrowia Republiki Białorusi, Karol Tarkowski - Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński - Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Kierownik Kliniki Kardiologii SP SK Nr 4 w Lublinie, Aleksander Sułkowski – Ordynator Oddziału Kardiologicznego Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu, prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska – Kierownik Kliniki Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii, Ala Gorolewa – Kierownik Polikliniki w Brześciu, dr n. med. Krzysztof Kuszewski – ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 1994-1997, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Kolejne panele dyskusyjne dotyczyły m.in. nowoczesnych systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz funduszy europejskich dla sektora ochrony zdrowia w perspektywie 2014-2020. Podczas debat eksperci z danej dziedziny dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, jednocześnie nawiązując do zasadności współpracy pomiędzy Polską, a Białorusią.

II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia okazał się kolejnym ogromnym sukcesem. Grono znamienitych ekspertów i słuchaczy świadczy o wysokim poziomie merytorycznym prowadzonych obrad. Podczas forum możliwe było zaprezentowanie i podsumowanie dotychczas podjętych działań. Organizacja Szczytu Zdrowia wpisała się w kalendarz bialskiej placówki, jako cyklicznie organizowane wydarzenie rangi międzynarodowej.

                                                                                                                                  

Zapraszamy na fotorelację z II Polsko - Białoruskiego Szczytu Zdrowia.

Powrót na początek strony